dvikan.no

Human Action

2018-03-28

Dette er del 1 - Human Action

Human Action er ei bok skrevet av Ludwig von Mises i 1949. Boka er et forsvar av laizzes-faire kapitalisme basert på praxeologi, det deduktive studiet av menneskelig handling.

FUNDAMENTALS OF HUMAN ACTION

Purposeful Action and Animal Reaction

Menneskelig handling er målrettet oppførsel. Det særegne trekket ved handling er at en observatør tilregner mennesker mål. Handling er forskjellig fra refleks. Hvis du legger hånda på ei varm kokeplate trekkes hånda automatisk vekk. Dette er ikke nødvendigvis handling i Misesian forstand.

Praxeologi er den deduktive vitenskapen om menneskelig handling.

Praxeologi som felt inneholder alle deduserte resultater fra det faktum at mennesker har mål og velger middler for måloppnåelse.

Innholdet i mål og effektiviteten av middler ligger utenfor praxeologi.

Handlinger er valg hvor mennesker velger et alternativ over et annet.

People are sometimes prepared to believe that the boundaries between conscious behavior and the involuntary reaction of the forces operating within man's body are more or less indefinite. This is correct only as far as it is sometimes not easy to establish whether concrete behavior is to be considered voluntary or involuntary.

But the distinction between consciousness and unconsciousness is nonetheless sharp and can be clearly determined.

Om psykologi:

The field of our science is human action, not the psychological events which result in an action.

It is precisely this which distinguishes the general theory of human action, praxeology, from psychology. The theme of psychology is the internal events that result or can result in a definite action.

The theme of praxeology is action as such.

Det poengteres at handling ikke nødvendigvis innebærer fysisk aktivitet:

Under special conditions a word is all that is needed. He who gives orders or interdictions may act without any expenditure of labor. To talk or not to talk, to smile or to remain serious, may be action.

For to do nothing and to be idle are also action, they too determine the course of events.

The Prerequisites of Human Action

For at handling skal skje må mennesket være i en tilstand av uro eller misnøye. Et fullstendig tilfreds menneske vil ikke handle. I tillegg til uro må mennesket kunne forestille seg en mer tilfredsstillende tilstand. Til slutt må mennesket tro at handling har mulighet til å fjerne eller redusere uroligheten.

Hvis den siste betingelsen er fraværende vil mennesket ikke handle, fordi det blir umulig å forestille seg en måte å forbedre situasjonen på.

On Happiness

Det er akseptabelt å anse handling som menneskets søken etter "lykkelighet". Lykke, nytte eller tilfredsstillhet, er subjektive vurderinger gjort av hver enkelt menneske.

On Instincts and Impulses

Noen kritikere avviser praxeologi fordi de mener at mennesket handler på instinkt og impuls.

Many champions of the instinct school are convinced that they have proved that action is not determined by reason, but stems from the profound depths of innate forces, impulses, instincts, and dispositions which are not open to any rational elucidation

Men praxeologi betrakter ikke kilden til menneskelig handling, men selve handlingen. Handling på instinkt er fortsatt handling og praxeologi studerer handling i seg selv uavhengig av handlingens årsaker.

Det er tydelig at mennesket til forskjell fra andre dyr kan undertrykke sine biologiske lyster. En martyr kan velge å ofre sitt liv til tross for overlevelsesinnstinktet. Og fattige par kan bruke sin fornuft til å utsette reproduksjon.

Human Action as an Ultimate Given

I det vitenskapelige studiet av menneskelig handling er startpunktet handling. Praxeologi tar det for gitt at handling eksisterer og deduserer implikasjoner ut fra det.

Alle studier av menneskelig handling må lene seg på metodologisk dualisme. Med dualisme menes at det fins tilsynelatende to verdener av kausalitet; den fysiske materielle verden og den mentale subjektive verden.

Med metodologisk menes at vi ikke inntar en posisjon i mind-body-problemet. Dette uløste filosofiske problemet er så dårlig forstått at vi adopterer dualisme av pragmatiske årsaker.

Konkrete verdivurderinger og bestemte menneskelige handlinger er ikke åpen for videre årsaksanalyse.

Ved introspeksjon virker det som at mennesket har fri vilje og virkelig kan velge mellom alternativer.

We may or may not believe that the natural sciences will succeed one day in explaining the production of definite ideas, judgments of value, and actions in the same way in which they explain the production of a chemical compound as the necessary and unavoidable outcome of a certain combination of elements.

In the meantime we are bound to acquiesce in a methodological dualism.

Rationality and Irrationality; Subjectivism and Objectivity of Praxeological Research

Det er overflødig å si "rasjonell handling" fordi alle handlinger er rasjonelle i den forstand at mennesket bruker middler i et forsøk på måloppnåelse. Omvendt er begrepet "irrasjonell handling" meningsløst.

Det lottospillende mennesket blir ofte anklaget for å være irrasjonell. Ved utkastelsen av slike verdivurderinger på lottospilleren forsøkes det å erstatte hans verdisett med noe annet og man beveger seg ut på dypt moralfilosofisk farvann.

De middler og mål som mennesket velger for å forbedre sin posisjon er subjektive vurderinger og kan aldri sies å være irrasjonelle.

Det blir også feil å si at en handling er irrasjonell på grunn dens ineffektivitet. Menneskelig fornuft er ikke ufeilbarlig og vi tar ofte feil når vi velger middler for å nå våre mål.

The doctors who a hundred years ago employed certain methods for the treatment of cancer which our contemporary doctors reject were-from the point of view of present-day pathology-badly instructed and therefore inefficient. But they did not act irrationally; they did their best.

It is probable that in a hundred years more doctors will have more efficient methods at hand for the treatment of this disease. They will be more efficient but not more rational than our physicians.

Praxeologi utviser subjektivisme i dens aksept av menneskers subjektive mål slik de eksisterer i tankene, uten å si noe om målenes innhold.

Ved å avstå fra å kaste dom over menneskets mål er praxeologi i seg selv objektiv.

The ultimate given may be called an irrational fact.

Causality as a Requirement of Action

Kausalitet i universet er nødvendig for handling. En kaotisk verden i fravær av årsak og virkning umuliggjør menneskelig resonering og dermed også handling.

THE EPISTEMOLOGICAL PROBLEMS OF THE SCIENCES OF HUMAN ACTION

Praxeology and History

Praxeologi og historie er grenene av vitenskapen om menneskelig handling. Historie er oppsamling og arrangering av data angående menneskelig handling. Naturvitenskapen studerer også data om hendelser i fortiden, og dens bruk av induksjon avhenger av eksperimenter gjort i fortiden.

I studiet av menneskelig handling er kontrollerte eksperimenter umulig.

Praxeologi starter fra det faktum at mennesker handler og bruker logisk deduksjon for å finne apriori sannheter som er gyldig for all handling fram og tilbake i tid.

The Formal and Aprioristic Character of Praxeology

A fashionable tendency in contemporary philosophy is to deny the existence of any a priori knowledge. All human knowledge, it is contended, is derived from experience.

The fundamental logical relations are not subject to proof or disproof. Every attempt to prove them must presuppose their validity.

Den logiske strukturen i det menneskelig sinn er ikke analyserbar. Vi kan ikke bevise at A er A fordi beviset avhenger av logikk.

3. The A Priori and Reality

Aprioristic reasoning is purely conceptual and deductive. It cannot produce anything else but tautologies and analytic judgments. All its implications are logically derived from the premises and were already contained in them.

Hence, according to a popular objection, it cannot add anything to our knowledge.

Selv om påstandene om menneskelig handling er apriori kan de fortsatt lære oss noe om virkeligheten og øke vår kunnskap.

Matematiske teorem som Pytagoras' setning er tautologisk og er allerede innebygget i premissene. Men vi kan ikke nekte for at teoremet er nyttig eller at det ikke har økt vår kunnskap.

The Principle of Methodological Individualism

The hangman, not the state, executes a criminal.

En nasjon som Norge bomber ikke andre land; individer i militæret velger å adlyde ordre.

The Principle of Methodological Singularism

Praxeologi betrakter individuelle handlinger, ikke vage generelle handlinger. De som resonerer i kategorier støter på feller som vann-diamant-paradoxet; hvorfor er prisen av diamant høyere enn prisen av vann, når vann er mer viktig?

The Individual and Changing Features of Human Action

Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave", he is like a sheep in the herd.

Arv og miljø påvirker menneskets handlinger. De foreslår middler og mål.

Hvis du stemmer FRP fordi dine venner gjør det er det fortsatt et valg i praxeologisk forstand.

The Scope and the Specific Method of History

History can never be anything else than distortion of facts; it can never be really scientific, that is neutral with regard to values and intent only upon discovering truth.

En historiker kan ikke la fakta tale for seg selv. Han må bruke sine verdivurderinger og teorier i utplukkelsen av fakta.

Many tribunals in due process of law have on the basis of the testimony of witnesses and the confessions of defendants established the fact that the devil had carnal intercourse with witches.

However, no appeal to understanding could justify a historian's attempt to maintain that the devil really existed and interfered with human events otherwise than in the visions of an excited human brain.

Conception of Understanding

Changes in the teachings of the nonhistorical sciences consequently must involve a rewriting of history.

On Ideal Types

Ideal types are the specific notions employed in historical research and in the representation of its results.

They are concepts of understanding.

An ideal type cannot be defined; it must be characterized by an enumeration of those features whose presence by and large decides whether in a concrete instance we are or are not faced with a specimen belonging to the ideal type in question.

The Procecure of Economics

The Limitations of Praxeological Concepts

The praxeological categories and concepts are devised for the comprehension of human action.

Praxeologi gir kun mening hvis anvendt på mennesker.

It is beyond the faculties of the human mind to think the concept of almightiness consistently to its ultimate logical consequences. The paradoxes are insoluble.

ECONOMICS AND THE REVOLT AGAINST REASON

The Revolt Against Reason

Only one way could lead the socialists out of this impasse. They could attack logic and reason and substitute mystical intuition for ratiocination.

It was the historical role of Karl Marx to propose this solution.

There was still the main obstacle to overcome: the devastating criticism of the economists. Marx had a solution at hand. Human reason, he asserted, is constitutionally unfitted to find truth. The logical structure of mind is different with various social classes. There is no such thing as a universally valid logic.

What mind produces can never be anything but "ideology", that is in the Marxian terminology, a set of ideas disguising the selfish interests of the thinker's own social class.

The Logical Aspect of Polylogism

Marxian polylogism asserts that the logical structure of mind is different with the members of various social classes.

The Praxeological Aspect of Polylogism

Marxister bruker ordet ideologi for å betegne en defekt doktrine som likevel er nyttig for en spesifikk klasse (f.eks. bourgeoisie class).

Marx utviklet polylogisme for å diskreditere økonomenes innvendinger mot sosialisme. Istedet for å tilbakevise deres argumenter, hevdet han at deres doktrine var til fordel for deres økonomiske interesser.

The essence of Marxian philosophy is this: We are right because we are the spokesmenn of the rising proletarian class. Discursive reasoning cannot invalidate our teachings, for they are inspired by the supreme pourer that determincs the destiny of mankind.

Our adversaries are wrong because they lack the intuition that guides our minds. It is, of course, not their fault that on account of their class affiliation they are not equipped with the genuine proletarian logic and are blinded by ideologies.

The unfathomable decrees of history that have elected us have doomed them. The future is ours.

Racial Polylogism

Marxian polylogism is an abortive makeshift to salvage the untenable doctrines of socialism.

Polylogism and Understanding

The Case for Reason

Reason is an ultimate given and cannot be analyzed or questioned by itself. The very existence of human reason is a non-rational fact.

A FIRST ANALYSIS OF THE CATEGORY OF ACTION

Ends and Means

Mål er et ønsket resultat. Middelet er hva som helst som brukes for å oppnå målet. En (økonomisk) vare som direkte leder til mål kalles forbruksvare. Varer som indirekte leder til mål kalles produksjonsvarer.

Ikkematerielle varer kalles tjenester.

The Scale of Value

Et handlende menneske velger blant alternativer. Han foretrekker ett alternativ over resten. Han har en intern verdiskala som konsulteres når handling skal arrangeres.

På bakgrunn av denne verdiskalaen blir mål med høyest verdi tilfredsstilt først.

However, one must not forget that the scale of values or wants manifests itself only in the reality of action. These scales have no independent existence apart from the actual behavior of individuals.

Praxeologi betrakter menneskets handling som bevis for at handlingen må ha vært aller høyest på verdiskalaen. De alternative handlingene må ha vært av lavere verdi.

Verdi er viktigheten mennesket fester til ultimate mål. Middler verdisettes indirekte i deres evne til å nå målene. Middlers verdi er utledet fra verdien av de respektive mål.

Verdi er ikke iboende, ikke inni fysiske ting. Verdi er inni oss; måten vi reagerer på miljøet. Menneskets handlinger reflekterer deres verdier.

The Scale of Needs

Not what a man should do, but what he does, counts for praxeology and economics.

Mange mennesker nyter alkohol og tobakk. Praxeologi sier ingenting om hva folk bør gjøre. I studiet av menneskelig handling er det ikke rom for en behovskala separat fra verdiskalaen.

Å kategoriere nytelsen av alkohol og tobakk som "ikke ekte" behov, er kontraproduktivt.

Economics deals with real man, weak and subject to error as he is, not with ideal beings, omniscient and perfect as only gods could be.

Action as an Exchange

Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one.

We call such a willfully induced alteration an exchange.

Varen du gir fra deg i en byttehandel er prisen du betaler for måloppnåelsen.

Verdien av betalt pris kalles kostnad. Kostnad er lik verdien du setter på tilfredsstillheten du gir avkall på.

Differansen mellom verdien av betalt pris og måloppnåelsen kalles fortjeneste, avkastning, overskudd eller profitt.

Profitt i denne forstand er fullstendig subjektivt. Det er en økning i et menneskets "velvære". Det er et fysisk fenomen som ikke kan måles med kardinale tall. En verdivurdering kan ikke måles, men kun ordnes i en rekkefølge.

Forskjellen mellom verdivurderinger av to tilstander er fullstendig psykisk og personlig.

TIME

The Temporal Character of Praxeology

Human reason is not capable of conceiving the ideas of timeless existence and of timeless action.

He who acts distinguishes between the time before the action, the time absorbed by the action, and the time after the action has been finished.

Past, Present, and Future

The Economization of Time

Man is subject to the passing of time. He comes into existence, grows, becomes old, and passes away. His time is scarce. He must economize it as he does other scarce factors.

Selv i et paradis med uendelige varer og tjenester må mennesket likevel arrangere sine aktiviteter i sekvens. Selv i bortfall av vareknapphet vil konsepter som og senere fortsatt ha mening.

The Temporal Relation Between Actions

Et menneskes handlinger kan aldri skje samtidig men kun i sekvens gjennom tid. En gitt handling kan oppnå flere ting samtidig.

The attempt has been made to attain the notion of a nonrational action by this reasoning: If a is preferred to b and b to c, logically a should be preferred to c. if actually c is preferred to a, we are faced with a mode of acting to which we cannot ascribe consistency and rationality.

This reasoning disregards the fact that two acts of an individual can never be synchronous.

Mises avviser at verdiskalaen er transitiv. Mainstream-økonomi antar transitivitet.

Verdiskalaen er ikke uforanderlig satt i stein, men forandrer seg i hver handling.

UNCERTAINTY

Uncertainty and Acting

The uncertainty of the future is already implied in the very notion of action.

That man acts and that the future is uncertain are by no means two independent matters. They are only two different modes of establishing one thing.

For det handlende mennesket er framtiden skjult. Hvis framtiden var kjent ville det ikke vært nødvendig å velge og han ville ikke handlet.

He would be like an automaton, reacting to stimuli without any will of his own.

The meaning of probability

The treatment of probability has been confused by the mathematicians.

A statement is probable if our knowledge concerning its content is deficient.

Det fins to typer sannsynlighet:

  • Class probability (naturvitenskap, styrt av kausalitet, mekaniske lover om årsak og effekt)
  • Case probability (sosialvitenskap, teleologi, subjektive middel/mål)

Class Probability

Class probability means: We know or assume to know, with regard to the problem concerned, everything about the behavior of a whole class of events or phenomena; but about the actual singular events or phenomena we know nothing but that they are elements of this class.

Vi vet at en terning har seks sider. Vi vet at en av terningens sider vil vende opp ved terningkast. Vi vet alt om klassen "terningkast". Men i hver enkelt kast vet vi ingenting bortsett fra at den er medlem av klassen "terningkast".

It is a serious mistake to believe that the calculus of probability provides the gambler with any information which could remove or lessen the risk of gambling.

The characteristic mark of insurance is that it deals with the whole class of events.

Forskjellen mellom et forsikringsselskap og en gambler er ikke bruken av matematiske teknikker.

Forskjellen er at forsikringsselskapet må spre risikoen ved å innlemme hele klassen. Hvis forsikringsselskapet kun selger forsikring til en håndfull mennesker er det det samme som gambling.

From the point of view of the lottery enterprise the outcome is predictable, provided that all tickets have been sold.

Case Probability

Case probability means: We know, with regard to a particular event, some of the factors which determine its outcome; but there are other determining factors about which we know nothing.

Denne typen hendelse er ikke et element av en større klasse og kan ses på som en egen klasse. Hendelsene er ikke repeterbare slik som terningkast er.

Andre menneskers handlinger er eksempler på case probability.

Gambling, engineering, and speculating are three different modes of dealing with the future.

Gambleren vet ingenting om utfallet av enkelthendelsen han har veddet på.

Ingeniøren vet alt som kreves for en teknologisk tilfredsstillende løsning. Usikkerhet utelukkes med sikkerhetsmarginer. Gambling-elementet kan ikke utelukkes fullstendig, men målet er full kontroll over utfallet.

Spekulanten må tilpasse seg andre menneskers handlinger. Suksess avhenger av hans evne til å forstå framtiden. Enhver investering er en form for spekulasjon.

Numerical Evaluation of Case Probability

Case probability is not open to any kind of numerical evaluation.

Utsagnet:

Jeg tror det er 70% sannsynlighet at Hillary Clinton blir den neste presidenten.

er meningsløst. Presidentvalget er en unik hendelse, ikke medlem av en større klasse der frekvenser kan bli etablert.

Betting, Gambling, and Playing Games

Vedding skjer når penger risikeres på et utfall hvor noen av faktorene er kjent. Gambling skjer når alt vi vet om utfallet er frekvensen av elementene i klassen.

Å spille et spill er en spesiell type handling. Men ikke alle handlinger er et spill.

Military terms are inappropriate for the description of business operations. It is, e.g., a bad metaphor to speak of the conquest of a market. There is no conquest in the fact that one firm offers better or cheaper products than its competitors.

He who interprets the conduct of business as trickery is on the wrong path.

Å forsøke å modellere en markedsøkonomi på "spillteori" er misledende fordi i de fleste spill forsøker man å slå konkurrenten mens i et marked tjener alle på konkurransen (som regel, ikke hvis konkurs).

Praxeological Prediction

Praxeological knowledge makes it possible to predict with apodictic certainty the outcome of various modes of action.

Et fall i etterspørsel av a vil resultere i prisfall av a, gitt at alt annet er likt. Men vi kan ikke forutsi størrelsen på prisfallet.

ACTION WITHIN THE WORLD

The Law of Marginal Utility

Utility means in this context simply: causal relevance for the removal of felt uneasiness.

Det handlende mennesket plasserer sine mål på én og samme verdiskala. Hvis han må velge mellom å gå på kino og å gå på restaurant må han beslutte hvilket utfall gir mest nytte (utility). Disse to helt forskjellige velbehag må sammenlignes i henhold til samme fellesnevner. Likevel, handling måler ikke nytte, det er handling som demonstrerer the mest verdifulle målet.

Ytterligere enheter av en vare har samme effekt, men nytten er ulik. Faktisk er det slik at nytten av hver enkelt vare avtar fordi varen tilfredsstiller mål som er mindre og mindre viktig.

Loven om marginal nytte er forankret og implisert av kategorien menneskelig handling.

Et handlende menneske vil alltid vie en gitt vare til måloppnåelse av det høyeste velbehag. Derfor vil ytterligere enheter vies til mindre og mindre viktige mål og derfor ha lavere marginal nytte.

Marginalnytten til vann er vanligvis mindre verdt enn marginalnytten til diamanter.

Nytten til alt vann er vanligvis mer verdt enn nytten av alle diamanter. Men mennesket er sjelden i en posisjon der han må velge mellom alt vann eller alle diamenter.

The Law of Returns

Human Labor as a Means

The employment of the physiological functions and manifestations of human life as a means is called labor.

Labor is a means, not an end in itself.

Som en generell regel medfører arbeid ubehag (disutility). Sagt annerledes; mennesker yter ikke sin maksimale arbeidskapasitet for å nå så mange mål som mulig. Tvert imot, de vil avstå fra så mye arbeid som mulig for å nyte fritid.

Det er empirisk fakta at mennesker verdsetter fritid som en forbruksvare.

Arbeid får spesiell behandling fordi det er den ultimate ikke-spesifikke produksjonsvaren som kreves i alle produksjonsprosesser. Arbeid er den mest knappe ressursen.

Noen arbeidere ser på arbeidet som et mål i seg selv.

The Creative Genius

Mises mener at "produksjonen" til kreative genier ikke kan behandles med det samme praxeologiske rammeverket som brukes på annet arbeid.

Production

Production is not an act of creation; it does not bring about something that did not exist before. It is a transformation of given elements through arrangement and combination.