dvikan.no

Legacy PHP modernisering - Autolasting #1

2018-05-14

En simpel definisjon på legacy applikasjon er en applikasjon du har arvet. Den ble skrevet før du kom dit.

Andre betydninger:

 • Dårlig organisert
 • Vanskelig å forstå
 • Vanskelig å vedlikeholde
 • Vanskelig å endre
 • Fravær av tester
 • Utestbar

Legacy-applikasjoner er ofte include-basert. Det vil si at include() brukes for lasting av funksjoner/klasser og programflyt.

Andre kjennetegn:

 • Globale variabler
 • Script-filer plassert i rota av web server
 • En svær functions.php
 • Spesiell logikk i toppen av filer
 • Få klasser
 • Script-filene blander modell, visning og kontroll

En legacy-applikasjon bruker include() for å sette sammen mange biter til en hel applikasjon.

Et eksempel på hva jeg snakker om fins i bunnen av siden.

En total omskriving er fristende for utviklere men vanligvis uaktuelt. Et alternativ er gradvis refaktorering (modernisering!).

Forberedelser

Du må stappe applikasjonen inn i et versjoneringssystem fordi du trenger full kontroll over endringer:

$ mkdir legacy-001
$ cp -r ~/Downloads/www/ legacy-001/
$ cd legacy-001/
$ git init
Initialized empty Git repository in /home/foo/repos/legacy-001/.git/
$ git add .
$ git commit -m'Initial commit'

Deretter verifiser at du er kapabel til å installere applikasjonen i produksjon.

Automatisk lasting av klasser

Det første moderniseringssteget er å sette opp autolasting.

Hensikten med autolasting er å unngå manuell inkludering av klasser.

Registrer autolaster med spl_autoload_register():

<?php

spl_autoload_register(function($class) {
  $file = __DIR__.'/src/'.$class.'.php';

  require $file;
});

Opprett src/ mappe:

$ mkdir src

For å bruke autolasteren i et script inkluderer du den:

<?php

require __DIR__.'/autoloader.php';

$cookie = new Cookie;

Fra nå av skal klasser plasseres i src/ mappa.

Konsolidering (del 2)

Legacy eksempel

<?php
include("common/db_include.php");
include("common/functions.inc");
include("theme/leftnav.php");
include("theme/header.php");

define("SEARCHNUM", 10);

function letter_links()
{
  global $p, $letter;
  $lettersArray = array(
    '0-9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I',
    'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
    'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'
  );
  foreach ($lettersArray as $let) {
    if ($letter == $let)
      echo $let.' ';
    else
      echo '<a class="letters" '
      . 'href="letter.php?p='
      . $p
      . '&letter='
      . $let
      . '">'
      . $let
      . '</a> ';
  }
}

$page = ($page) ? $page : 0;

if (!empty($p) && $p!="all" && $p!="none") {
  $where = "`foo` LIKE '%$p%'";
} else {
  $where = "1";
}

if ($p=="hand") {

  $where = "`foo` LIKE '%type1%'"
    . " OR `foo` LIKE '%type2%'"
    . " OR `foo` LIKE '%type3%'";

}

$where .= " AND `bar`='1'";
if ($s) {
  $s = str_replace(" ", "%", $s);
  $s = str_replace("'", "", $s);
  $s = str_replace(";", "", $s);
  $where .= " AND (`baz` LIKE '%$s%')";
  $orderby = "ORDER BY `baz` ASC";
} elseif ($letter!="none" && $letter) {
  $where .= " AND (`baz` LIKE '$letter%'"
    . " OR `baz` LIKE 'The $letter%')";
  $orderby = "ORDER BY `baz` ASC";
} else {
  $orderby = "ORDER BY `item_date` DESC";
}
$query = mysql_query(
  "SELECT * FROM `items` WHERE $where $orderby
  LIMIT $page,".SEARCHNUM;
);
$count = db_count("items", $where);
?>

<td align="middle" width="480" valign="top">
<img border="0" width="480" height="30"
src="http://example.com/images/example1.gif">
<table border="0" cellspacing="0" width="480"
cellpadding="0" bgcolor="#000000">
<tr>
<td colspan="2" width="480" height="50">
<img border="0"
src="http://example.com/images/example2.gif">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="120" align="right" nowrap>
<img border="0"
src="http://example.com/images/example3.gif">
</td>
<td width="360" align="right" nowrap>
<div class="letter"><?php letter_links(); ?></div>
</td>
</tr>
</table>

<form name="search" enctype="multipart/form-data"
action="search.php" method="POST" margin="0"
style="margin: 0px;">
<table border="0" style="border-collapse: collapse"
width="480" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center" width="140">
<input type="text" name="s" size="22"
class="user_search" title="enter your search..."
  value="<?php
echo $s
  ? $s
  : "enter your search..."
  ;
?>" onFocus=" enable(this); "
onBlur=" disable(this); ">
</td>
<td align="center" width="70">
<input type="image" name="submit"
src="http://example.com/images/user_search.gif"
width="66" height="17">
</td>
<td align="right" width="135">
<img border="0"
src="http://example.com/images/list_foo.gif"
width="120" height="26">
</td>
<td align="center" width="135">
<select size="1" name="p" onChange="submit();">
<?php
if ($p) {
  ${$p} = 'selected="selected"';
}
foreach ($foos as $key => $value) {
  echo '<option value="'
    . $key
    . '" '
    . ${$key}
    . '>'
    . $value
    . '</option>';
}

?>
</select>
</td>
</tr>
</table>
<?php if ($letter) {
echo '<input type="hidden" name="letter" '
  . 'value="' . $letter . '">';
} ?>
</form>

<table border="0" cellspacing="0" width="480"
cellpadding="0" style="border-style: solid; border-color:
#606875; border-width: 1px 1px 0px 1px;">
<tr>
<td>
<div class="nav"><?php
  $pagecount = ceil(($count / SEARCHNUM));
$currpage = ($page / SEARCHNUM) + 1;
if ($pagecount)
  echo ($page + 1)
  . " to "
  . min(($page + SEARCHNUM), $count)
  . " of $count";
?></div>
</td>
<td align="right">
<div class="nav"><?php
unset($getstring);
if ($_POST) {
  foreach ($_POST as $key => $val) {
    if ($key != "page") {
      $getstring .= "&$key=$val";
    }
  }
}
if ($_GET) {
  foreach ($_GET as $key => $val) {
    if ($key != "page") {
      $getstring .= "&$key=$val";
    }
  }
}

if (!$pagecount) {

  echo "No results found!";
} else {
  if ($page >= (3*SEARCHNUM)) {
    $firstlink = " | <a class=\"searchresults\"
      href=\"?page=0$getstring\">1</a>";
    if ($page >= (4*SEARCHNUM)) {
      $firstlink .= " ... ";
    }
  }

  if ($page >= (2*SEARCHNUM)) {
    $prevpages = " | <a class=\"searchresults\""
      . " href=\"?page="
      . ($page - (2*SEARCHNUM))
      . "$getstring\">"
      . ($currpage - 2)
      ."</a>";
  }

  if ($page >= SEARCHNUM) {
    $prevpages .= " | <a class=\"searchresults\""
      . " href=\"?page="
      . ($page - SEARCHNUM)
      . "$getstring\">"
      . ($currpage - 1)
      . "</a>";
  }

  if ($page==0) {
    $prevlink = "&laquo; Previous";
  } else {
    $prevnum = $page - SEARCHNUM;
    $prevlink = "<a class=\"searchresults\""
      . " href=\"?page=$prevnum$getstring\">"
      . "&laquo; Previous</a>";
  }

  if ($currpage==$pagecount) {
    $nextlink = "Next &raquo;";
  } else {
    $nextnum = $page + SEARCHNUM;
    $nextlink = "<a class=\"searchresults\""
      . " href=\"?page=$nextnum$getstring\">"
      . "Next &raquo;</a>";
  }

  if ($page < (($pagecount - 1) * SEARCHNUM))
    $nextpages = " | <a class=\"searchresults\""
    . " href=\"?page="
    . ($page + SEARCHNUM)
    . "$getstring\">"
    . ($currpage + 1)
    . "</a>";

  if ($page < (($pagecount - 2)*SEARCHNUM)) {
    $nextpages .= " | <a class=\"searchresults\""
      . " href=\"?page="
      . ($page + (2*SEARCHNUM))
      . "$getstring\">"
      . ($currpage + 2)
      . "</a>";
  }
  if ($page < (($pagecount - 3)*SEARCHNUM)) {
    if ($page < (($pagecount - 4)*SEARCHNUM))
      $lastlink = " ... of ";
    else
      $lastlink = " | ";
    $lastlink .= "<a class=\"searchresults\""
      . href=\"?page="
      . (($pagecount - 1)*SEARCHNUM)
      . "$getstring\">"
      . $pagecount
      . "</a>";
  }

  $pagenums = " | <b>$currpage</b>";
  echo $prevlink
    . $firstlink
    . $prevpages
    . $pagenums
    . $nextpages
    . $lastlink
    . ' | '
    . $nextlink;
}
?></div>
</td>
</tr>
</table>

<table border="0" cellspacing="0" width="100%"
cellpadding="0" style="border-style: solid; border-color:
#606875; border-width: 0px 1px 0px 1px;">

<?php while($item = mysql_fetch_array($query)) {

$links = get_links(
  $item[id],
  $item[filename],
  $item[fileinfotext]
);

$dls = get_dls($item['id']);

echo '
<tr>
<td class="bg'.(($ii % 2) ? 1 : 2).'" align="center">

<div style="margin:10px">
<table border="0" style="border-collapse:
collapse" width="458" id="table5" cellpadding="0">
<tr>
<td rowspan="3" width="188">
<table border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="174">
<tr>
<td colspan="4">
<img border="0"
src="http://www.example.com/common/'
.$item[thumbnail].'"
width="178" height="74"
class="media_img">
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-color: #565656;
border-style: solid; border-width: 0px
0px 1px 1px;" width="18">
<a target="_blank"
href="'.$links[0][link].'"
'.$links[0][addlink].'>
<img border="0"
src="http://example.com/images/'
.$links[0][type].'.gif"

width="14" height="14"
hspace="3" vspace="3">
</a>
</td>
<td style="border-color: #565656;
border-style: solid; border-width: 0px
0px 1px 0px;" align="left" width="71">
<a target="_blank"
href="'.$links[0][link].'"
class="media_download_link"
'.$links[0][addlink].'>'
.(round($links[0][filesize]
/ 104858) / 10).' MB</a>
</td>
<td style="border-color: #565656;
border-style: solid; border-width: 0px
0px 1px 0px;" width="18">
'.(($links[1][type]) ? '<a
target="_blank"
href="'.$links[1][link].'"
'.$links[1][addlink].'><img
border="0"
src="http://example.com/images/'
.$links[1][type].'.gif"
width="14" height="14" hspace="3"
vspace="3">
</td>
<td style="border-color: #565656;
border-style: solid; border-width: 0px
1px 1px 0px;" align="left" width="71">
<a target="_blank"
href="'.$links[1][link].'"
class="media_download_link"
'.$links[1][addlink].'>'
.(round($links[1][filesize]
/ 104858) / 10).' MB</a>' :
'&nbsp;</td><td>&nbsp;').'
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="270" valign="bottom">
<div class="list_title">
<a
href="page.php?id='.$item[rel_id].'"
class="list_title_link">'.$item[baz].'</a>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="270">
<div class="media_text">
'.$item[description].'
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="270">
<div class="media_downloads">'
.number_format($dls)
.' Downloads
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>';
$ii++;
} ?>
</table>

<table border="0" cellspacing="0" width="480"
cellpadding="0" style="border-style: solid; border-color:
#606875; border-width: 0px 1px 1px 1px;">
<tr>
<td>
<div class="nav"><?php
  if ($pagecount)
    echo ($page + 1)
    . " to "
    . min(($page + SEARCHNUM), $count)
    . " of $count";
?></div>
</td>
<td align="right">
<div class="nav"><?php
if (!$pagecount) {
  echo "No search results found!";
} else {

echo
$prevlink
$firstlink
$prevpages
$pagenums
$nextpages
$lastlink
' | '
$nextlink;

}
?></div>
</td>
</tr>
</table>
</td>

<?php include("theme/footer.php"); ?>